A.Birthday

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

LẦn đầu tiên

Ai mà chẳng có một lần đầu tiên cho riêng mình

Lần đầu làm việc mình chưa bao giờ làm

lần đầu khám phá ra những điều thú vị riêng cho mình

lần đầu cho phép mình cố gắng

lần đầu đề đấu tranh cho điều mình ước

và sau tất cả những cái lần đầu đó, ta biết mình đã có ji và đang cần ji

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.